Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-004841-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 13/BYT-TT ngày 24/10/1996. Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Thông tư số 13/BYT-TT ngày 24/10/1996. Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế dự phòng và môi trường

File đính kèm:
TT_13-BYT-1996.pdf 188,40 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
13/BYT-TT
VB ban hành ngày:
24/10/1996
VB có hiệu lực ngày:
24/10/1996
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (6)