Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-004326-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001. Về việc Ban hành “ Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”

Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001. Về việc Ban hành “ Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”

Thông tin

Lĩnh vực:

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
3742/2001/QĐ-BYT
VB ban hành ngày:
31/08/2001
VB có hiệu lực ngày:
15/09/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ