Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-004248-VB

Tên văn bản:

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007. Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007. Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”

Thông tin

Lĩnh vực:

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
46/2007/QĐ-BYT
VB ban hành ngày:
19/12/2007
VB có hiệu lực ngày:
05/01/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ