Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-000648-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Thông tin

Lĩnh vực:

Dược - Mỹ phẩm

File đính kèm:
Số văn bản:
79/2006/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
09/08/2006
VB có hiệu lực ngày:
24/08/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ