Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-000518-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 Quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô

Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 Quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô

Thông tin

Lĩnh vực:

Khám, chữa bệnh

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
03/2008/QĐ-BYT
VB ban hành ngày:
01/02/2008
VB có hiệu lực ngày:
15/02/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ