Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-013076-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Thông tin

Lĩnh vực:

Quy hoạch xây dựng

File đính kèm:
QD 15.2008.doc 30,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
15
VB ban hành ngày:
17/11/2008
VB có hiệu lực ngày:
05/12/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ