Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-013041-VB

Tên văn bản:

Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
38
VB ban hành ngày:
19/06/2009
VB có hiệu lực ngày:
01/08/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ