Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-012738-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
TT 05.2007.doc 345,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
05
VB ban hành ngày:
25/07/2007
VB có hiệu lực ngày:
15/08/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ