Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-012734-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
04
VB ban hành ngày:
03/04/2008
VB có hiệu lực ngày:
20/04/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ