Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-006242-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Thông tư 12/2005/TT-BXD
VB ban hành ngày:
15/07/2005
VB có hiệu lực ngày:
15/08/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ