Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-005401-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
03/2001/TT-BTC
VB ban hành ngày:
11/01/2001
VB có hiệu lực ngày:
01/02/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ