Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-002020-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Xây dựng

File đính kèm:
Số văn bản:
03/2008/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
07/01/2008
VB có hiệu lực ngày:
22/01/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ