Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-002019-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Xây dựng

File đính kèm:
99_2007_ND_CP.doc 312,50 kB
Số văn bản:
99/2007/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
13/06/2007
VB có hiệu lực ngày:
21/07/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ