Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-001937-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Xây dựng

File đính kèm:
12_2009_ND_CP.doc 360,00 kB
Số văn bản:
12/2009/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
VB có hiệu lực ngày:
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ