Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-001757-VB

Tên văn bản:

Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng

Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
luat xay d?ng.DOC 393,00 kB
Loại văn bản:
Số văn bản:
16/2003/QH11
VB ban hành ngày:
26/11/2003
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ