Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BVH-013092-VB

Tên văn bản:

Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 24 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 về việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp nước Cộng hoa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam năm 1992

Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 24 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 về việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp nước Cộng hoa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam năm 1992

Thông tin

File đính kèm:
VB ban hành ngày:
24/12/2001
VB có hiệu lực ngày:
07/01/2002
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ