Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BVH-004989-VB

Tên văn bản:

Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường

Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường

Thông tin

Lĩnh vực:

Văn hóa

Số văn bản:
17/2005/CT-TTg
VB ban hành ngày:
24/05/2005
VB có hiệu lực ngày:
17/06/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ