Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-014576-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 08a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Thông tư số 08a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Hành chính tư pháp

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
08a/2010/TT-BTP
VB ban hành ngày:
25/03/2010
VB có hiệu lực ngày:
10/05/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

http://www.moj.gov.vn/Pages/home.aspx