Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-014522-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Hành chính tư pháp

File đính kèm:
Số văn bản:
111/2010/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
23/11/2010
VB có hiệu lực ngày:
10/01/2011
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp