Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-002249-VB

Tên văn bản:

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 của Bộ Tư pháp-Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 của Bộ Tư pháp-Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký giao dịch bảo đảm

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
05
VB ban hành ngày:
16/06/2005
VB có hiệu lực ngày:
16/06/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ