Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-002241-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký giao dịch bảo đảm

File đính kèm:
ND08.doc 754,50 kB
Số văn bản:
08/2000/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
10/02/2000
VB có hiệu lực ngày:
10/03/2000
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ