Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-002239-VB

Tên văn bản:

Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Thông tin

Lĩnh vực:

Hành chính tư pháp

File đính kèm:
ND79.doc 75,00 kB
Số văn bản:
79/2007/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
18/05/2007
VB có hiệu lực ngày:
18/05/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ