Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-002217-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tin

Lĩnh vực:

Công tác nuôi con nuôi

File đính kèm:
ND158CP.DOC 240,00 kB
Số văn bản:
158
VB ban hành ngày:
27/12/2005
VB có hiệu lực ngày:
27/12/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ