Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-000340-VB

Tên văn bản:

Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư.

Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
02/2007/TT-BTP
VB ban hành ngày:
25/04/2007
VB có hiệu lực ngày:
25/04/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ