Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTT-009820-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ BCVT về đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành BCVT

Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ BCVT về đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành BCVT

Thông tin

Lĩnh vực:

Viễn thông và Internet

File đính kèm:
Số văn bản:
18/2007/QĐ-BBCVT
VB ban hành ngày:
18/06/2007
VB có hiệu lực ngày:
06/08/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ