Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTT-000418-VB

Tên văn bản:

Luật Xuất Bản số 30/2004/QH11 Quốc Hội khóa 11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản

Luật Xuất Bản số 30/2004/QH11 Quốc Hội khóa 11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản

Thông tin

Lĩnh vực:

Xuất bản

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
30/2004/QH11
VB ban hành ngày:
03/12/2004
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ