Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTM-011217-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Đất đai

Đất đai

File đính kèm:
Số văn bản:
182/2004/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
29/10/2004
VB có hiệu lực ngày:
16/11/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ