Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTM-002814-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Thông tin

Lĩnh vực:

Môi trường

Môi trường

Môi trường

File đính kèm:
80_2006_N?-CP.doc 197,05 kB
Số văn bản:
80/2006/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
09/08/2006
VB có hiệu lực ngày:
03/09/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ