Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTM-002626-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
09/2007/TT-BTNMT
VB ban hành ngày:
02/08/2007
VB có hiệu lực ngày:
22/09/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ