Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTM-002625-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

File đính kèm:
181ND_DD.DOC 495,00 kB
Số văn bản:
181/2004/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
29/10/2004
VB có hiệu lực ngày:
16/11/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ