Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTM-001851-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định về nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định về nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Thông tin

Lĩnh vực:

Đo đạc và bản đồ

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
02/2007/TT-BTNMT
VB ban hành ngày:
12/02/2007
VB có hiệu lực ngày:
08/04/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ