Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-016607-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

File đính kèm:
174-2011.doc 46,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
174/2011/TT-BTC
VB ban hành ngày:
02/12/2011
VB có hiệu lực ngày:
20/01/2012
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ