Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-012278-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 09 năm 2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 09 năm 2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tin

Lĩnh vực:

Hải quan

File đính kèm:
TT79-2009.doc 2,14 MB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
79/2009/TT-BTC
VB ban hành ngày:
20/04/2009
VB có hiệu lực ngày:
04/06/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ