Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-010401-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 88/2009/TT- BTC ngày 29/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 88/2009/TT- BTC ngày 29/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT- BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
88/2009/TT- BTC
VB ban hành ngày:
29/04/2009
VB có hiệu lực ngày:
01/05/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan