Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-008798-VB

Tên văn bản:

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 12 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 12 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý tài sản nhà nước

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
09/2008/QH12
VB ban hành ngày:
12/06/2008
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính