Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-007355-VB

Tên văn bản:

công văn Số: 17361/BTC-KBNN Ngày 21 tháng 12 năm 2007 Sửa đổi, bổ sung chứng từ Thanh toán vốn đầu tư

công văn Số: 17361/BTC-KBNN Ngày 21 tháng 12 năm 2007 Sửa đổi, bổ sung chứng từ Thanh toán vốn đầu tư

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
17361/BTC-KBNN
VB ban hành ngày:
21/12/2007
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ