Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-007026-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ

Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính

File đính kèm:
Số văn bản:
12/2000/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
05/05/2000
VB có hiệu lực ngày:
20/05/2000
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan