Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-006880-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

File đính kèm:
QD30_2005.DOC 52,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
30/2005/QĐ-BTC
VB ban hành ngày:
26/05/2005
VB có hiệu lực ngày:
22/06/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ