Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-006080-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

File đính kèm:
TT118_2007.doc 401,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
118/2007/TT-BTC
VB ban hành ngày:
02/10/2007
VB có hiệu lực ngày:
03/11/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ