Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-005612-VB

Tên văn bản:

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
45/2005/QH11
VB ban hành ngày:
27/06/2005
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Chính phủ
website Bộ Tài chính