Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-005278-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý tài sản nhà nước

Quản lý ngân sách nhà nước

File đính kèm:
QD09_2007_TTg.DOC 172,50 kB
Số văn bản:
09/2007/QĐ-TTg
VB ban hành ngày:
19/01/2007
VB có hiệu lực ngày:
16/02/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính