Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-003910-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

Quản lý tài sản nhà nước

Quản lý dự trữ nhà nước

File đính kèm:
TT59_2003.rar 800,73 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
59/2003/TT-BTC
VB ban hành ngày:
23/06/2003
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính