Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-003698-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý tài sản nhà nước

File đính kèm:
ND197_2004.DOC 110,50 kB
Số văn bản:
197/2004/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
03/12/2004
VB có hiệu lực ngày:
23/12/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính