Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-002060-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm

File đính kèm:
ND46CP.DOC 117,50 kB
Số văn bản:
46/2007/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
27/03/2007
VB có hiệu lực ngày:
30/04/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính
website Chính phủ