Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-001125-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tin

Lĩnh vực:

Hải quan

File đính kèm:
TT 112.doc 349,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
112/2005/TT-BTC
VB ban hành ngày:
15/12/2005
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính
website Bộ Tư pháp