Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-001080-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
120/2008/QĐ-BTC
VB ban hành ngày:
22/12/2008
VB có hiệu lực ngày:
29/01/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.vbpq.mof.gov.vn