Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-001058-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

File đính kèm:
Số văn bản:
85/2007/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
25/05/2007
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.chinhphu.vn