Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BQP-001393-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân

Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

File đính kèm:
ND68CP.DOC 271,50 kB
Số văn bản:
68/2007/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
19/04/2007
VB có hiệu lực ngày:
04/05/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ