Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BQP-001052-VB

Tên văn bản:

Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996

Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996

Thông tin

Lĩnh vực:

Động viên

File đính kèm:
VB ban hành ngày:
27/08/1996
VB có hiệu lực ngày:
27/09/1996
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ