Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-015267-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 14 /2010 /TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 3 năm 2010:Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 14 /2010 /TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 3 năm 2010:Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin

Lĩnh vực:

Phát triển Nông thôn

File đính kèm:
TT+14.rar 76,51 kB
Loại văn bản:
Số văn bản:
14 /2010 /TT-BNNPTNT
VB ban hành ngày:
19/03/2010
VB có hiệu lực ngày:
04/05/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ